نرم افزار های عمومی

نرم‌افزار رایانه یا نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است. در دانش رایانه و مهندسی نرم‌افزار تمام اطلاعات به وسیله سیستم کامپیوتر، برنامه‌ها و داده‌ها را نرم‌افزار می‌نامند.

گروه کلی نرم‌افزارها

  • نرم‌افزار سیستم (بر عهده داشتن مدیریت رایانه)
  • نرم‌افزار کاربردی (شامل برنامه‌های مورد استفاده کاربر)