دی وی دی رایتر (DVD WRITER)

1-3 از 3

دی وی دی رایتر یا دیسک گردان نوری به دستگاهی گفته می شود که با استفاده از لیزر، کار نوشتن اطلاعات روی لوح فشرده یا همان CD انجام می دهد.دی وی دی رایتر هم خواندن و هم نوشتن اطلاعات را انجام می دهد برخلاف CD-ROM و DVD-ROM که فقط وظیفه خواندن اطلاعات را بر عهده دارد.

سرعت در دی وی دی رایتر

به منظور نشان دادن سرعت در دی وی دی رایتر ها از ترکیب یک عدد و حرف انگلیسی X روی آن استفاده می شود که X نشان دهنده سرعت اولیه خواندن و نوشتن اطلاعات است با این تفاوت که سرعت خواندن با سرعت نوشتن در یک دی وی دی رایتر متفاوت است. برای مثال شاید سرعت خواندن 52X باشد اما سرعت نوشتن(رایت) توسط همان دی وی دی رایتر 18X باشد.