اسپیکر سه تیکه

1-7 از 7

اسپیکر یه مبدل الکترونیکی است که سیگنال ها به صورت جریان الکتریکی از طریق یک تقویت کننده صوتی دریافت و تبدیل به صوت می کند. در هر سیستم صوتی، کیفیت نهایی سیستم به بلندگوهای استفده شده در آن سیستم بستگی دارد.اسپیکر های سه تیکه دارای توان و قدرت بالایی می باشند و صدای خروجی را گرم تر و جذاب تر میکند.