ماژیک CD

1-1 از 1

برای نوشتن اطلاعات محتوای سی دی از ماژیک سی دی استفاده می شود که نوک آن داری ضخامت مختلفی است و رنگ بندی مختلفی نیز دارد. ماژیک CD، ماژیک مخصوصی است که فقط برای نوشتن روی سی دی کاربرد دارد.